Кафедра оптики

Фізичний факультет КНУ

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Білий Михайло Ульянович

Білий Михайло Ульянович

Вiдомий вчений в області спектроскопії, зокрема, люмінесценції неорганічних речовин, заслужений дiяч науки України, заслужений діяч науки та техніки Каракалпакії, почесний доктор Дебреценського та Лейпцігського унiверситетiв, Заслужений професор Київського університету імені Тараса Шевченка, доктор фiзико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, професор Бiлий М.У. народився 12 листопада 1922 року в селянськiй сiм'ї села Москалi на Чернiгiвщинi. Перiод шкiльного навчання спiвпав з суворими тридцятими роками. На змiну їм прийшли жорстокi роки Великої Вітчизняної вiйни. Безпосередня участь М.У. Бiлого в боях на її фронтах завершилась тяжким пораненням.

Подальші роки міцно пов'язанi з Київським національним унiверситетом: успiшно закiнченi навчання на фiзичному факультетi (1948) та в аспiрантурi (1951). В 1956 роцi молодому вченому присвоєно звання доцента, а в 1965 - звання професора. В 1969 роцi М.У. Бiлий був обраний членом-кореспондентом НАН України із спецiальностi "оптика та спектроскопiя". М.У. Бiлим ще пiд час навчання в аспiрантурi закладено основи нового наукового напрямку - люмiнесценцiя розчинiв електролiтiв. Розроблений ним оригiнальний метод спектрофотометричного вивчення складу комплексiв дає для iонiв важких металiв в розчинах електролiтiв парадоксальний результат: здавалося б непохитний принцип ступеневого комплексоутворення порушується в процесi виникнення в розчині комплексiв iонiв важких металiв. Всебiчне вивчення причин цього феномена дозволило відкрити нове явище, яке полягає в iстотнiй перебудовi комплексу за час життя центрального iона в збудженому електронному станi - ліганди із зовнішньої сфери комплексу встигають за долі мікросекунди перейти у внутрішню його сферу. Вiдомий ефект Яна- Теллера можна розглядати як частковий випадок менш радикальної подібної перебудови. Значний прогрес в дослiдженнi люмiнесценцiї розчинiв електролiтiв був досягнений завдяки тому, що М.У. Бiлим була розроблена методика переведення розчинiв електролiтiв в склоподiбний стан. Це дозволило вiдкрити iснування люмiнесценцiї багатьох розчинiв, активованих iонами важких металiв, значно розширити iнформативнiсть дослiджень i розробити високочутливi методи люмiнесцентного аналiзу, якi дають змогу контролювати наявнiсть мiкродомiшок в матерiалах, що потребують особливої чистоти. Була створена наукова школа по дослідженню спектральних та люмінесцентних властивостей розчинів та кристалів, активованих важкими металами. Це дало можливість практичного використання цих систем як люмінофорів, детекторів іонізуючого випромінювання та широкого застосування люмінесцентного аналізу домішок важких металів в надчистих напівпровідникових матеріалах. Школа проф. Білого М.У. є авторитетною та знаною не тільки в Україні, але і за її межами. М.У. Бiлим розробленi новi ефективнi методи експериментальних дослiджень люмiнесценцiї. Серед них частотний та амплiтудно-фазовий методи вивчення кiнетики люмiнесценцiї, метод послiдовного накопичення, який дозволяє з великою точнiстю визначати ступiнь поляризацiї люмiнесценцiї. Розробленi методи ультраакустичного та оптичного контролю якостi зварних швiв полiмерних матерiалiв, що одержали широке застосування при розв'язуваннi ряду промислових задач. Розроблено новi методи розрахунку складу комплексiв та їх силових сталих, наприклад, теоретико-груповий метод визначення форми нормальних коливань та новий метод розв'язку оберненої спектральної задачі, який дозволяє без використання моделей силового поля визначити матрицю силових сталих. Застосування цього методу дозволило виявити ефект девіації хімічного зв'язку та ефект "випрямлення" молекули води в рідкому стані. Доведено iснування нового типу хiмiчного зв'язку мiж центральними ртутеподiбними iонами та iонами галоїдів. Цей зв'язок - ненаправлений d-зв'язок - виникає за рахунок зниження власного значення енергiї електронiв замкненої d-оболонки, що призводить до пiдвищення стiйкостi комплексiв. Ряд особливостей d-смуг поглинання обумовлений явищем колапсу збудженого f-стану електрона. Вивчення процесiв передачi енергiї збудження без випромiнювання вiд ртутеподiбних iонiв до рiдкiсноземельних дозволило пiдвищити коефiцiєнт корисної дiї твердотiльних лазерiв. Дослiдження тонких особливостей вiбронної структури спектрiв полiатомних iонiв-активаторiв дозволили визначити роль ангармонiзму нормальних коливань, їх взаємозв'язок, характер впливу фононiв матриць. Поряд з лiнiйними дослiджено також процеси нелiнiйної взаємодії iнтенсивного лазерного випромiнювання з активованими середовищами. Для цілого ряду розчинів та скла було встановлено та досліджено наведене поглинання, світлове гасіння люмінесценції, двофотонна люмінесценція, вивчена можливість застосування досліджуваних об`єктів в квантовій електроніці. Синтезованi новi матерiали для запису iнформацiї. Розвиток квантової електронiки вимагає проведення дослiджень, якi направленi на вивчення нелiнiйних властивостей матерiалiв та на розробку i удосконалення методiв управлiння iнтенсивними свiтловими потоками. Для вивчення цих проблем М.У. Бiлим була створена базова лабораторiя, що об'єднала зусилля вчених унiверситету та провідних виробничих об'єднань. Колективом цiєї лабораторiї успiшно розв'язано ряд науково-технiчних задач у вказаному напрямку. Приоритетнi науковi дослiдження виконанi пiд керiвництвом М.У. Бiлого в областi оптики металiв. Особливу увагу було придiлено вивченню оптичних властивостей металiв, що знаходяться в аморфному станi, та процесам генерацiї другої гармонiки в поверхневому шарi металiв. З розвитком цивілізації росте необхiднiсть детального вивчення впливу на живi органiзми рiзноманiтних техногенних факторiв, наприклад електромагнiтного випромiнювання. М.У. Бiлий багато уваги придiлив вивченню дiї електромагнiтного випромiнювання мілiметрового дiапазону на людину. В створенiй ним лабораторiї "Фiзичнi методи ранньої медичної дiагностики" проведенi дослiдження вибiрної дiї електромагнiтного випромiнювання мiлiметрового дiапазону нетеплової iнтенсивностi на функцiональний стан органiзму. Експериментально доведено існування селективного впливу електромагнiтного поля на перебіг захворювання в окремих органах. Цей вплив вiдбувається через бiологiчно активнi зони на iнформацiйно-командному рiвнi. Зараз цей метод широко використовується для терапiї i дiагностики багатьох важких захворювань. Проф. Білий М.У. є співавтором нового безмедикаментозного методу лікування - який втілюється в життя під назвою "мікрохвильова резонансна терапія". Більше десяти років на Україні та за її межами розробляється і впроваджується в клінічну практику цей новий метод лікування. За останні 3,5 роки близько 25000 хворих з різними діагнозами захворювань одержали відповідне лікування. Ефективність лікування при таких захворюваннях, як дитячий церебральний параліч, виразка шлунку та інші, складає 80-95%. Бiльше 350 наукових праць, що надрукованi як в нашiй країні, так i за рубежем, характеризують науковi досягнення М.У. Бiлого. Серед них монографiї, пiдручники, учбовi посiбники, понад 30 наукових винаходiв. Iнтенсивна наукова робота М.У. Бiлого була безпосередньо пов'язана з його дiяльнiстю по пiдготовцi молодих спецiалiстiв i науково-педагогiчних кадрiв вищої кваліфікації. Бiльше 30 кандидатiв та докторiв наук, якi пiдготовленi ним, успiшно працюють у вузах, наукових та галузевих iнститутах України. М.У. Бiлий гармонiчно поєднував талант вченого, чуйнiсть педагога, енергiю органiзатора. Понад 30 рокiв (1963-1993) Бiлий М.У. завiдував кафедрами експериментальної фiзики, оптики твердого тiла, оптики. Будучи деканом фiзичного факультету (1962-1970) вiн змiцнює матерiально-технiчну базу факультету, широко залучає провiдних вчених НАН України до учбового процесу, сприяє створенню нових спецiальностей та спецiалiзацiй, росту та популярностi фiзичного факультету. Особливо яскраво талант i енергiя організатора виявились, коли М.У. Бiлий був ректором Київського унiверситету (1970-1985). За його iнiцiативою та при безпосередній участi розгортається будiвництво нових учбових корпусiв, гуртожиткiв для студентiв, житлового масиву для викладачiв - виникає нове унiверситетське мiстечко. Багатогранна i науково-громадська дiяльнiсть М.У. Бiлого. Неодноразово вiн обирався депутатом Верховної Ради України, був її головою (1972-1980). Заслуги М.У. Бiлого перед Україною вiдзначенi орденами та багатьма медалями. Він нагороджений Орденами Великої Вітчизняної війни I та II ступеня, а також орденами: Леніна, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, Знак пошани, "Орден князя Ярослава Мудрого" та 15 медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України та Почесним дипломом ВДНГ СРСР. Не дивлячись на високі посади, які займав Михайло Улянович, він був далекий від бюрократизму, простий і щирий в спілкуванні з людьми. Значну роботу здійснював проф. Білий М.У. по формуванню наукових кадрів та підготовці спеціалістів - оптиків. Протягом 20 років проф. Білий М.У. очолював кафедру "оптики твердого тіла" та кафедру "оптики". Кафедра оптики Київського університету є тою ланкою, з якої починався розвиток оптики в багатьох містах України. Білий Михайло Улянович пішов з життя після нетривалої тяжкої хвороби. Це сталося 5 серпня 2001 року. Його колеги та учні глибоко сумують з приводу важкої втрати, але його наукові досягнення та звершення, які зміцніли рідний університет, набагато років залишаться в скарбниці людської пам'яті про одного з найкращих синів України.