Про нас

На кафедрі оптики (КО) студенти маю­ть уніка­льну можливість отри­мати найк­­­­ращу в Україні освіту в галузі сучас­них оптич­них та лазерних технологій.

Випускники кафедри є фахівцями в наступних сферах:

  •  розробка конструкцій оптич­них прила­­­дів та прецизійних вимірювальних оптоелект­рон­них систем для про­ве­ден­ня науко­вих досліджень і діагностики матеріа­лів у вироб­ництві
  • створення та експлуатація лазерів та лазерних систем передачі обробки та запису інформації
  • проведення оптичними мето­да­ми дослід­жен­ь наноструктурованих об’єктів
  •  забезпечення комунікаційних зв’яз­ків і функціонування комп’юте­ри­зова­них оптоінформа­цій­­них мереж
  •  розробка та застосування техноло­гій голографії

Випускники кафедри працюють:

  • У наукових та навчальних закла­дах України
  •  У сфері створення IT мереж
  •  На підприємствах та в організа­ціях авіакосмічного та військового профілю
  •  У дослідницьких центрах США, Японії, Німеч­чи­ни, Великобританії та Фран­ції

Кафедра оптики за державним замов­лен­ням готує бакалаврів за наступними освітніми програмами:

Галузь знань 10: Природничі науки.
Спеціальність 104: Фізика та астрономія
Освітня програма: Оптика

Галузь знань 15: Автоматизація та приладобудування.
Спеціальність 152: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.
Освітні програми: Оптотехніка , Оптика та лазерна фізика.

Також ведеться підготовка  магістрів за освітньою програмою «Лазерна і оптоелектронна техніка» .

Після 4-х років навчання студенти отри­мують кваліфікацію бакалавра, а після продовження навчання протягом 2-х років в магістратурі отримують диплом магістра.  Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі на кафедрі оптики або за кордоном.

Детальну інформацію щодо вступної компанії можна знайти на сайті фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченко.